O Stowarzyszeniu

Trochę historii

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” powstało w grudniu  1999 r. z inicjatywy osób, które chciały wspomóc osoby niepełnosprawne w trudnej sytuacji życiowej. W 2000 r. Stowarzyszenie utworzyło Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ), który do dziś świadczy usługi rehabilitacji medycznej. Od lutego 2005 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Stowarzyszenie od samego początku ściśle współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Skrzynnie pomagając i wspierając mieszkańców DPS.  

Obecnie Stowarzyszenie „Razem” prowadzi działalność:

 • nieodpłatną,
 • odpłatną,
 • gospodarczą w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Nasza misja

„Nie może być tak, że jedni żyją rozpychając się łokciami, a inni żyją z boku odepchnięci i bez szans.”

(Siostra Małgorzata Chmielewska )


Podstawowe cele to m.in.:

 • wykonywanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej;
 • pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 • sprawowanie opieki medycznej nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo;
 • rozwój rehabilitacji, pomoc osobom cierpiącym, przystosowanie ich do życia;
 • upowszechnianie idei wolontariatu oraz podstaw filantropii;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
 • zawodowa i społeczna integracja i reintegracja osób będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych, jak również osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem;
 • wszechstronny rozwój społeczności lokalnej.