„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.”

Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” w Skrzynnie jest podmiotem ekonomii społecznej, posiadającym status Przedsiębiorstwa Społecznego, które na co dzień pomaga osobom potrzebującym. Naszym głównym celem jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym nie tylko ze względu na długotrwałe bezrobocie ale przede wszystkim na niepełnosprawność. Jako podmiot ekonomii społecznej staramy się realizować wiele wyzwań, które pomogą podnieść jakość życia, ograniczyć wykluczenie społeczne i bezrobocie oraz realizować politykę zrównoważonego rozwoju. Pozytywne doświadczenia płynące z działalności Stowarzyszenia w Skrzynnie jako Przedsiębiorstwa Społecznego funkcjonującego w tych obszarach, potwierdzają skuteczność takiego podejścia do wyeliminowania lokalnych problemów społeczno-ekonomicznych. Nie chodzi w tym przypadku o rozwiązywanie problemów pojedynczych jednostek skupionych na małej przestrzeni społecznej i dotykających wąskiej grupy odbiorców, ale szerszego spojrzenia na negatywne zjawiska występujące w środowisku lokalnym, które niewątpliwie wymagają pełnej identyfikacji, trafnej diagnozy i wreszcie znalezienia sposobu ich rozwiązania. Byśmy mogli osiągać założone cele, zysk wypracowany przez Przedsiębiorstwo Społeczne jest reinwestowany w rozwój samych pracowników oraz ich środowiska. Rozwój ekonomii społecznej, a także solidarne współdziałanie pracowników, odbiorców produktów i usług pozwoli na wzbogacenie społeczności lokalnej. W taki sposób niewątpliwie należy rozumieć ekonomię solidarną, która tworzy kapitał społeczny oparty na wzajemnych społecznych interakcjach.
Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem” jest organizacją pożytku publicznego – zachęcamy zatem z całego serca do przekazania 1 % podatku
 
STOWARZYSZENIE DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY „RAZEM”
KRS – 0000226910
Shopping Cart